Algemene voorwaarden van:
Royal Taste Company B.V.
Birkstraat 143 A
3768 HE Soest

Inschrijfnummer K.v.K.: 32089044

—————————————————————

Artikel 1: Toepasselijkheid – definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en koop/verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 5. In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende termen:
  a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  b. schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld
  kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te
  verstrekken schetsen, ontwerpen, tekeningen, rapporten e.d.;
  d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
  e. opdracht: een opdracht tot het ontwikkelen, vervaardigen en/of verpakken van private label zaken
  voor u;
  f. zaken: onze koffie- en bijproducten die wij uit ons assortiment leveren of als private label product in
  uw opdracht voor u ontwikkelen, vervaardigen en/of verpakken;
  g. bijproducten: bijvoorbeeld cacaomix of melktopping.

Artikel 2: Aanbod

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog
  herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de (totale) prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters en voorbeelden, opgaven van afmetingen, gewichten, volume, inhoud, smaak- en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd, bijvoorbeeld door uw akkoord te geven op onze offerte of een aan u voorgelegde overeenkomst te ondertekenen. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering
  van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Tenzij anders overeenkomen, voeren wij een opdracht uit tegen met u overeengekomen vaste stuksprijzen (per doos) of volumeprijzen.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk (bijvoorbeeld per onderdeel van het productieproces) niet goed hebben ingeschat, mogen wij deze prijzen verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen prijzen.
 3. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn onze in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen exclusief BTW, handelingskosten en eventuele declaraties van ingeschakelde derden, maar inclusief transport- of verzendkosten.
 4. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door – bijvoorbeeld – kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering.
 5. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde ingrediënten/materialen of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.

Artikel 5: Inschakelen van derden

 1. Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen – informatie

 1. U zorgt ervoor dat:
  a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt
  (bijvoorbeeld de door u te verstrekken receptuur, uw wensen/eisen voor te vervaardigen
  verpakkingen, te gebruiken logo’s, afbeeldingen, kleuren/kleurnummers, lettertypes etc.);
  b. door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  c. u de door u te leveren ingrediënten e.d. tijdig en in goede staat aan ons beschikbaar stelt;
  d. deze ingrediënten e.d. voldoen aan eventuele hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u en uw product krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor
  de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. Wij bewaren alle van u ontvangen informatie gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Wij slaan
  deze informatie op zorgvuldige wijze en – indien aan de orde – conform de AVG op.
  6. Wij nemen alle redelijke maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze
  informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen. Wij
  zijn echter nooit aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van het verlies/tenietgaan van deze
  informatie, tenzij:
  a. de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid;
  b. aansprakelijkheid voortkomt uit de AVG.
  7. Tenzij wij anders overeenkomen, bewaart u altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan ons
  verstrekte informatie.
  8. U mag de uit ons assortiment aan u geleverde zaken (= onze eigen producten) alleen doorverkopen in
  de originele, van ons afkomstige, verpakking en met de oorspronkelijke inhoud. U mag geen wijzigingen
  aan de originele verpakking aanbrengen en u moet beschadiging voorkomen. Dit geldt ook bij zaken die
  wij in een blanco verpakking aan u leveren. Tenzij wij anders overeenkomen, verbeurt u bij overtreding
  hiervan aan ons een – onmiddellijk en volledig opeisbare – boete van € 500,00 per overtreding (= per
  verpakking waarmee u in overtreding bent).
  9. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de
  overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst
  opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen
  (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
  10. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om
  later alsnog nakoming van u te vragen.
 6. Artikel 7: Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst
 7. 1. Wij spannen ons in de bestelde/te vervaardigen zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen
  zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij
  schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
  2. Als vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht of de overeengekomen
  levering van zaken doordat:
  a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  b. wij niet tijdig kunnen beschikken over door u te leveren ingrediënten e.d.;
  c. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  d. sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;
  hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de
  hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
  3. Bespoedigen wij de uitvoering van een opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee
  gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
  4. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
  5. Tenzij wij anders overeenkomen, gaat het risico voor de te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken
  voor u klaar staan in ons pand of op ons terrein en wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
  6. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor
  schade die verband houdt met de verzending/het transport.
  7. Wij mogen bestelde zaken en voor een opdracht aangeschafte materialen, ingrediënten e.d. voor uw
  rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen
  leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren/afronden en de oorzaak
  hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft
  alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.
  8. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in
  verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel of
  gedeeltelijk ontbinden en de bestelde zaken/deze materialen, ingrediënten e.d. direct aan u
  doorbelasten en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en
  kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten,
  schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
  9. Bij de uitvoering van een opdracht houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke
  voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het
  naleven hiervan zijn voor uw rekening.
  10. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d.
  in/bij de door of namens u:
  a. verstrekte informatie;
  b. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  c. gegeven aanwijzingen;
  d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven (verpakkings-)materialen, ingrediënten e.d.;
  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie
  en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
  11. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
  b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden
  – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke
  gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben
  wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en
  door ons gemaakte kosten.
  12. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge
  afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de
  uitvoering hiervan zijn begonnen. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of
  noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en
  leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht. Wij mogen de hiermee gemoeide kosten
  afzonderlijk aan u doorberekenen.
  13. U controleert ieder(e) concept, drukproef, sample van de koffie e.d. (hierna: “concept”) dat wij aan u
  voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, voeren wij nog aanpassingen
  door en leggen het concept nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen hiervoor
  een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen. Als wij goedgekeurde concepten nog moeten
  wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u
  doorberekenen.
 8. Artikel 8: Emballage
 9. 1. Emballage die bedoeld is om meerdere keren te gebruiken, blijft ons eigendom. U mag deze emballage
  niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld is.
  2. Wij bepalen of u de emballage aan ons retourneert of dat wij deze bij u ophalen en voor wiens rekening
  het ophalen geschiedt.
  3. Wij mogen voor de emballage een vergoeding (statiegeld) aan u berekenen. Als u de emballage binnen
  de overeengekomen termijn franco aan ons retourneert, nemen wij de emballage weer terug. Wij
  betalen de vergoeding aan u terug of verrekenen deze met de vergoeding voor de emballage van een
  volgende levering. Hierbij mogen wij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te
  betalen of te verrekenen bedrag.
  4. Is de emballage beschadigd, incompleet of helemaal stuk? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade
  en vervalt uw recht op terugbetaling van de vergoeding. Valt de schade hoger uit dan de in rekening
  gebrachte vergoeding? Dan hoeven wij de emballage niet terug te nemen en mogen wij deze tegen
  kostprijs – verminderd met de door u betaalde vergoeding – bij u in rekening brengen.
  5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mogen wij bij u achterlaten. Eventuele kosten voor het
  afvoeren zijn dan voor uw rekening.
 10. Artikel 9: Verpakkingsbelasting (Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen)
 11. 1. Tenzij wij anders overeenkomen, bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke
  regels op het gebied van, het doen van aangifte inzake en het betalen van de verpakkingsbelasting voor
  de aan u geleverde zaken.
  2. Als wij overeenkomen dat wij de in lid 1 bedoelde aangifte en betaling voor u verzorgen dan:
  a. geldt dit alleen voor de door ons aan u geleverde zaken;
  b. kunnen wij niet garanderen dat de door ons verzorgde aangifte/betaling toereikend en volledig is.
  Dit hangt mede af van de vraag of u ook producten uit dezelfde productgroep als de door ons
  geleverde zaken bij andere leveranciers inkoopt. Wij kunnen in die zin – bijvoorbeeld – ook niet
  weten/garanderen of u met het totaal aantal kilo’s van de door u ingekochte producten boven of
  onder de vastgelegde grens voor het doen van bedoelde aangifte uitkomt.
  U blijft dus ook dan zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende regels.
 12. Artikel 10: Klachten – retourzendingen
 13. 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken,
  beschadigingen, fouten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke
  van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst
  schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u
  te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
  2. Meldt u voornoemde klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn
  ontvangen en conform de overeenkomst te zijn geleverd.
  3. Overige klachten meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de eventueel toepasselijke
  houdbaarheidstermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
  Wordt er geen houdbaarheidstermijn op/bij de zaken vermeld en komen wij geen houdbaarheidstermijn
  overeen? Dan geldt de in de branche voor deze zaken gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
  4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
  5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
  6. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het
  onderzoek retourzending noodzakelijk? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond
  blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
  7. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele
  verpakking/emballage.
  8. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a. eigenschappen, smaak e.d. van zaken die inherent zijn aan de aard van de ingrediënten e.d. waaruit
  de zaken vervaardigd zijn;
  b. in de branche geaccepteerde kleine – al dan niet onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven
  hoeveelheden, afmetingen, gewichten, volume e.d.;
  c. geur-, kleur-, smaak-, structuur- of andere verschillen door een gewijzigde productie of receptuur
  van de zaken. Let wel: koffie blijft altijd een natuurproduct waarbij dergelijke aspecten ook kunnen
  afhangen van de actuele oogst;
  d. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  e. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd/bewerkt of al zijn verwerkt in andere producten.
 14. Artikel 11: Garanties
 15. 1. Wij voeren de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in onze branche
  geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
  2. Wij staan tijdens de houdbaarheidstermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het
  geleverde.
  3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde (verpakkings-)materialen, ingrediënten e.d. baseren wij
  ons mede op informatie van de fabrikant/leverancier of teler over de eigenschappen e.d. hiervan. Geeft
  de fabrikant/leverancier of teler voor deze materialen, ingrediënten e.d. een garantie? Dan geldt deze
  garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
  4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze dan de
  gebruikelijke wijze? Of wilt u dat wij (al dan niet door u aangeleverde) (verpakkings-)materialen,
  ingrediënten e.d. op een andere wijze gebruiken/verwerken dan de gebruikelijke of overeengekomen
  wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken of deze materialen, ingrediënten e.d. hiervoor geschikt
  zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
  5. U kunt geen beroep doen op de houdbaarheidstermijn of andere garanties zolang u de voor de zaken
  overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
  6. Beroept u zich terecht op een overeengekomen houdbaarheidstermijn/garantie? Dan hebben wij de
  keuze uit kosteloze vervanging van de zaken dan wel een terugbetaling van of korting op de
  overeengekomen prijs/vergoeding. Als sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen
  van het aansprakelijkheidsartikel.
 16. Artikel 12: Aansprakelijkheid
 17. 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties (zoals houdbaarheid),
  aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Als wij de zaken geheel volgens uw receptuur, uw eisen, aanwijzingen etc. vervaardigen, zijn wij niet
  verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze receptuur, eisen, aanwijzingen etc.
  noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
  a. fouten, gebreken e.d. in de geleverde zaken die ontstaan door;
  b. of (overige) schade die ontstaat door of voortvloeit uit;
  het opvolgen van deze receptuur, eisen en aanwijzingen. Tenzij u kunt aantonen dat wij fouten hebben
  gemaakt in ons productieproces/bij het opvolgen van uw receptuur, eisen, aanwijzingen etc., zijn wij bij
  dergelijke zaken dus niet aansprakelijk voor eventuele productaansprakelijkheid.
  3. Wij zijn bovendien alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade,
  zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies en vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
  5. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat
  onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade
  niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot
  maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
  6. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u
  bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen
  aanspreken.
  7. Stelt u ingrediënten e.d. voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte
  verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze ingrediënten e.d. noch voor het effect dat deze
  ingrediënten e.d. op het eindresultaat hebben.
  8. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of ander
  garanties – als de schade ontstaat door:
  a. uw ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de
  door/namens ons verstrekte instructies, (houdbaarheids-)adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken, bijvoorbeeld opslag van koffie in een vochtige
  ruimte;
  c. veroudering/kwaliteitsverlies van de zaken tijdens uw opslag vóór ingebruikname of een eventuele
  doorlevering aan een derde;
  d. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven
  informatie, (verpakkings-)materialen, ingrediënten e.d.;
  e. uw aanwijzingen of instructies;
  f. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  g. of doordat door/namens u wijzigingen of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder
  onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
  9. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende
  schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
  10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is
  aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke
  wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.
 18. Artikel 13: Betaling
 19. 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen
  (bijvoorbeeld voor door ons te vervaardigen verpakkingen).
  2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum.
  De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
  3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente
  verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van
  een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de
  eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In
  iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd
  met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
  4. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten
  in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
  5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering
  na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
  6. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring –
  ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons
  hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent
  met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
  7. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op
  de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze
  betrekking heeft op een latere factuur.
  8. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt
  ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 20. Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
 21. 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft
  voldaan.
  2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze
  vorderingen:
  a. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  b. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke
  incassokosten, rente en eventuele boetes.
  3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij
  de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het
  eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op
  het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
  4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers
  ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
  5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een
  financier brengen.
  6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
  7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
  8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud
  geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en
  bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons
  eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen.
  Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de
  overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.
 22. Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
 23. 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten
  die rusten op of voortkomen uit:
  a. de door ons ontwikkelde receptuur en de bijbehorende unieke combinatie van melange,
  brandprofiel e.d. van uit ons assortiment geleverde zaken of aan u geleverde private label
  zaken;
  b. de door ons geleverde of vervaardigde zaken en documenten.
  Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
  2. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons:
  a. ontwikkelde receptuur en de bijbehorende unieke combinatie van melange, brandprofiel e.d. niet op
  enige wijze mag exploiteren/gebruiken of derden hierin inzage mag geven;
  b. geleverde/vervaardigde documenten (zoals onze offertes) niet mag gebruiken buiten de context van
  de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen
  inzage mag geven;
  c. geleverde/vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren
  e.d.;
  zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons (bijvoorbeeld met door ons te verwerken
  afbeeldingen, logo’s, merknamen etc.)? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen
  inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die
  wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.
 24. Artikel 16: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.
 25. 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het
  tijdstip waarop u:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen
  van) uw vermogen verliest.
  2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze
  algemene voorwaarden.
 26. Artikel 17: Overmacht
 27. 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet
  worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
  2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of
  dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of
  telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie
  of pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  d. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende
  maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde (verpakkings-)materialen, ingrediënten
  e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
  3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden
  of onze leveringen voor een redelijke termijn opschorten of (in overleg met u) aanpassen. Wij hoeven
  dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
  4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan
  hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde leveringen.
  Artikel 18: Annulering – opschorting
  1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een
  gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
  a. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte (verpakkings-)materialen);
  b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
  Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten is deze
  schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
  2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op
  het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
  3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
  4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw
  eventuele tegenvorderingen.
  5. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor
  alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt
  ook voor gemaakte kosten.
  6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de opdracht/leveringen zijn ook voor uw rekening.
  Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de
  overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.
  7. Hebben wij met u afspraken gemaakt over minimale afnames over een bepaalde periode? Tenzij wij
  anders overeenkomen, blijft u – ongeacht uw annulering of opschorting – dan in ieder geval altijd
  gehouden aan de afspraken over (afname van) al vervaardigde verpakkingen, aanwezige voorraad
  etc.
 28. Artikel 19: Toepasselijk recht – bevoegde rechter
 29. 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
  3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast
  behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw
  vestigings- of woonplaats.
  4. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de
  bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

Datum: 2 oktober 2023